Untitled Document
1.5 : ������������������������������ ���������������������

วิสัยทัศน์
    โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  มุ่งพัฒนาโรงเรียนดีมีคุณภาพ  เพื่อสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดวิเคราะห์  รู้ทันเทคโนโลยี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการศึกษา  มีทักษะในการดำรงชีวิต  รักษ์วัฒนธรรมไทย  มั่นใจในตนเอง  นักเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข  บุคลากรเป็นครูมืออาชีพ  ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  โดยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

พันธกิจ
    1.  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ 5-6 ในเขตบริการให้ได้รับการเตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
    2.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7ในเขตบริการของโรงเรียนให้ได้เข้าเรียนจนอายุย่างเข้าปีที่ 16  และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
    3.  พัฒนาระบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
    4.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
    5.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
    6. พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

เป้าหมายภาพรวมตามภารกิจหลัก
    1.  เพิ่มอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ  ทั้งเด็กทั่วไป  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสในเขตบริการและลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน
    2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    3. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
    4. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
    5. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
    6. พัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด